Close
(0) ürün
Alışveriş sepetinizde ürün yok.
Kategoriler
  Filters
  Tercihler
  Arama

  Gizlilik Bildirimi

  Gizlilik Politikası:

  Esas Yatırım Pazarlama Anonim Şirketi  (“Alışverişlio”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli bir şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumaktayız. Bu bağlamda, işbu Alısverislio Gizlilik Politikası, üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. alisverislio.com çerez politikası İşbu Politika'nın bir parçasıdır.

  İşbu Politika, Alışverişlio tarafından işletilmekte olan www.alisverislio.com internet sitesi işletilmesi sırasında platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Alışverişlio ile paylaşılan veya Alısverislio'nın, Veri Sahibi'nin Platform'u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

  Hangi Veriler İşlenmektedir?

  Aşağıdaki sütunlarda Alisverislio tarafından işlenen ve kanun gereğince kişisel verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullarda “kişisel veri” ifadesi aşağıdaki bilgileri kapsayacaktır.

  • Kimlik Bilgisi
  • İletişim Bilgisi
  • Kullanıcı Bilgisi
  • Kullanıcı İşlem Bilgisi
  • İşlem Güvenliği Bilgisi
  • Finansal Bilgi
  • Pazarlama Bilgisi
  • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi


  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 3. ve 7. maddeleri gereğince, geri döndürülemeyecek şekilde silinen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işlem faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

  Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Alisverislio, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik hesabı oluşturulması ve buna bağlı kayıtların tutulması, Veri Sahibi'nin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Platform'un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Alisverislio tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Alisverislio tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Alisverislio ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Alisverislio'nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması amacıyla işlenebilecektir.

  Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Verilerin İşleme Amaçları:

  Veri Sahibi'nin açık rızası kapsamında, Alisverislio, Veri Sahipleri'nin Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi'ne özel kampanya ve öneriler oluşturulması ve Veri Sahibi'ne iletilmesi ve bu bağlamda elde edilen verilerin her türlü reklam içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

  Kişisel Verilerin Aktarımı:

  Alışverişlio, Veri Sahibi'ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Alışverişlio'nın hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Alisverislio, Veri Sahibi deneyiminin iyileştirilmesi, Veri Sahibi'nin güvenliğini sağlamak, izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme yapma, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası'nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

  Kişisel veriler, Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Esas Yatırım Pazarlama Anonim Şirketi, Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9'da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

  Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmakta olup yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  Kişisel Veri Sahibinin Hakları

  Kanun'un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

  Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
  Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.alisverislio.com adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Alisverislio tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika'da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Alisverislio, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandırıyor olacaktır. Alisverislio'nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

   

  Çerez Politikası:


  Esas Yatırım Pazarlama Anonim Şirketi (“Alisverislio”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli bir şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.

  çoğu web sitesinde olduğu gibi, alisverislio.com (“Site”) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacı ile çerezler kullanılmaktadır.

  İşbu çerez Politakası alisverislio.com Gizlilik Politikası'nın ayrılmaz bir parçasıdır.

  Alisverislio, bu çerez Politikası'nı (“Politika”) Site'de hangi çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. Alisverislio tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi almak için alisverislio.com Gizlilik Politikası'nı incelemenizi öneriyoruz.

  çerez (“Cookie”) Nedir?
  çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

  çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

  Hangi çerezler Kullanılmaktadır?
  çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir:

  çerezi yerleştiren tarafa göre, Platform çerezleri ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır. Platform çerezleri, Alisverislio tarafından oluşturulur. Üçüncü taraf çerezlerini Alisverislio ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.
  Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Platform'u terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.
  Kullanım amaçlarına göre, Platform'da teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.
  Neden çerezler Kullanılmaktadır?
  Platform'da, çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

  Platform'un çalışması için gerekli temel uygulamaları gerçekleştirmek. örneğin, Alisverislio üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmamasıdır. Oturum açan üyelerin Platform'da farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmamasıdır.
  Platform'u analiz etmek ve Platform'un performansını arttırmaktır. Örneğin, Platform'un üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Platform'u ziyaret edenlerin tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılmasıdır.
  Platform'un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamaktır. Örneğin, Platform üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Platform'u ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanmasıdır.
  Kişiselleştirme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmektir. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesidir.
  çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?
  Alisverislio, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemli bulmaktadır. Bununla beraber, Site'nin çalışması için zorunlu olan bazı çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmayacaktır. Bazı çerezlerin kapatılması halinde Site'nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak istiyoruz.

  Platform'da kullanılan çerezlere dair tercihlerin nasıl yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibi olmaktadır:

  Ziyaretçiler, Platform'u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunuyor ise, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkün olmaktadır. Böylece, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilir, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya etmeme, bazı çerezleri anonim hale getirme ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik gösterebilir. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform'a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı yapılması gerekebilir.

  Hangi Haklara Sahipsiniz?
  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Alisverislio'ya başvurarak, kendileriyle ilgili,

  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
  haklarına sahiptir

  Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Alisverislio tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika'da belirtilen yöntemlerle iletildiğinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemekle birlikte, Alisverislio, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

  Rıza ve Gizlilik Politikası'ndaki Değişiklikler
  Alisverislio, Gizlilik Politikası (“Politika”) ile kullanıcılarına çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedefler. Buna bağlı olarak, Platform'da yer alan çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site'nin kullanılmaya devam edilmesi halinde çerez kullanımına rıza verildiği kabul görülür. Kullanıcıların çerez tercihlerini değiştirme imkânı ise her zaman saklıdır.

  Alisverislio, Politika ve hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Platform'da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.